JURIDISCHE MEDEDELING

 

0. ONDERWERP EN AANVAARDING

 

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website www.medifitreha.nl (hierna: DE WEBSITE), waarvan MEDIFIT REHA S.L. de eigenaar is. (hierna: DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE). Het surfen op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE komt toe aan de gebruiker daarvan en impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische verklaring, die kan worden gewijzigd.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het internet verkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk jegens DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of jegens derden, voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van deze verplichting.

 

1. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE

 

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, op diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

De bedrijfsnaam is: MEDIFIT REHA S.L. Het btw-nummer is: B53735650

Het hoofdkantoor is gevestigd op:

CTRA. MORAIRA-BENITACHELL 22 – 03724 – MORAIRA – ALICANTE

Ingeschreven in het Mercantile Register van Alicante Volume 2625 Folio 170 Sectie 8 Pagina 75227

Om met ons te communiceren, stellen wij verschillende contactmogelijkheden ter beschikking die hieronder worden beschreven:

Email: info@medifitreha.com

Alle kennisgevingen en communicaties tussen de gebruikers en DE EIGENAAR VAN HET WEB zullen voor alle doeleinden als effectief worden beschouwd wanneer ze worden gedaan via de post of op een andere manier die hierboven is beschreven.

 

2. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

 

De website en zijn diensten zijn vrij en openlijk toegankelijk, maar DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE stelt het gebruik van sommige van de op haar website aangeboden diensten vast, aan de voorafgaande invulling van het overeenkomstige formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die hij/zij communiceert met DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE op gepaste wijze te gebruiken en niet te gebruiken voor, onder andere:

a) Inhoud verspreiden, crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, aanstootgevend, voorstander van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.

b) Computervirussen introduceren in het netwerk of acties uitvoeren die fouten, schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden kunnen veranderen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten belemmeren door het massieve gebruik van computerbronnen waarmee DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zijn diensten levert.

c) Poging om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of gesloten delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden en, indien van toepassing, informatie te extraheren.

d) De rechten van intellectuele of industriële eigendommen schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden schenden.

e) Zich voordoen met de identiteit van een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde partij.

f) Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken of anderszins openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de corresponderende rechten of het wettelijk is toegestaan.

g) Het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden en het verzenden van reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder hun voorafgaand verzoek of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, grafieken, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes ervan, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat de websitegebruiker exploitatierechten kan hebben/claimen/ontvangen dan die strikt noodzakelijk voor het juiste gebruik van het internet.

Kort gezegd, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, in voorkomend geval, toestemming hebben voor privé-kopieën op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch onderworpen worden/zijn aan enige vorm van uitbuiting.
Evenzo zijn alle merken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht op deze website toekent.

De verspreiding, wijziging, toewijzing of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van de exploitatierechten, is verboden.

Het instellen van een hyperlink impliceert in geen geval dat er relaties bestaan tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de acceptatie en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of services.

Personen die van plan zijn een hyperlink op te zetten, moeten van te voren schriftelijk toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE. De hyperlink geeft in elk geval alleen toegang tot de startpagina of startpagina van onze website, en onthoudt zich ervan valse, onjuiste of onbehoorlijke verklaringen of indicaties te geven over DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, of om ongeoorloofde, tegengestelde inhoud op te nemen, goede gewoonten en openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft van de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

3. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft een louter informatief doel, zonder volledig toegang te garanderen tot alle inhoud, of de volledigheid, juistheid, geldigheid of valuta, of de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover toegestaan door het rechtssysteem, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

a) Het onvermogen toegang te krijgen tot de website of het ontbreken van waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of tijdigheid van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en gebreken van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, ter beschikking gesteld aan die welke zijn benaderd via de website of de aangeboden diensten.

b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.

c) Niet-naleving van de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het internetverkeer en deze juridische kennisgeving als gevolg van het onjuiste gebruik van de website. In het bijzonder en als voorbeeld is DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE niet verantwoordelijk voor acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, zakengeheimen, eerrechten, persoonlijke en familieprivacy en het beeld zelf schenden, evenals de voorschriften inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Ook wijst DE EIGENAAR VAN DE WEBSIE alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten dit web bevindt en niet rechtstreeks beheerd wordt door onze webmaster. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website waarschijnlijk zullen uitbreiden/aanvullen.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert niet of is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt uit of adviseert het bezoek aan hen, dus hij zal niet verantwoordelijk zijn voor het resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het opzetten van hyperlinks door derden.