Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:
Revalidatiecentrum Medifit Reha S.L.
Ctra. Moraira – Benitachell 22
03724 Moraira (Alicante-Spanje)
Tel. +34 966 495 448
CIF B53735650

Medifit Reha doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wijzen wij u erop hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw patiëntendossier en de wijze waarop medewerkers van Medifit Reha dienen om te gaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken en deze in het kader van zorgverlening en onderzoek kunnen gebruiken. Het verwerken van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van Medifit Reha gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een verwerkingsregister. Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij zijn betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Medifit Reha heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die namens de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet op dit register. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via: +34 966 495 448 of info@medifitreha.nl

Recht op privacy

Als cliënt hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling inzage krijgen in uw dossier en zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan. De informatie mag alleen met uw toestemming aan anderen worden doorgegeven.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Bij Medifit Reha gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag.

Recht op inzage, correctie of vernietiging van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u protest aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of te laten aanvullen. Neemt u hiervoor contact op met:

Revalidatiecentrum Medifit Reha
Functionaris Gegevensbescherming
info@medifitreha.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie weken na ontvangst.

Indien wij, na contact te hebben gehad, er niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op de website(s) gepubliceerd. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.